Regulamin

 REGULAMIN


Międzynarodowego Dnia Kajakarza „Kayakmania – Bydgoszcz 2021” pod patronatem Prezydenta Miasta Bydgoszczy Rafała Bruskiego
 
Kayakmania to impreza dla sympatyków turystyki kajakowej i rekreacji ruchowej. Propaguje aktywny wypoczynek, popularyzuje szlak wodny Brdy oraz centrum miasta Bydgoszcz. Kierowana jest do osób czynnie uprawiających kajakarstwo turystyczne połączone z rywalizacją sportową oraz do amatorów, którzy nigdy nie pływali w kajaku. Celem Kayakmanii jest popularyzacja kajakarstwa w Polsce i poza granicami kraju oraz integracja turystów z Polski z mieszkańcami miasta jako element budowania marki Miasta Bydgoszcz. Na Kayakmanię 2021 składa się szereg konkurencji kajakowych, pokazów, imprez towarzyszących oraz piknik na terenach Fabryki Lloyda oraz Wyspie Młyńskiej z wieloma atrakcjami dla uczestników oraz mieszkańców.
 
Miejsce Międzynarodowego Dnia Kajakarza „Kayakmania – Bydgoszcz 2021”:
·     Fabryka Lloyda – start i meta wyścigów, Rodzinnego Spływu Kajakowego oraz pokazów, miasteczko zabaw dla dzieci, biuro zawodów,
strefa gastronomiczna, wystawy i stoiska w dniach 27 -28.08 2021
·     Wyspa Młyńska – piknik dla mieszkańców, gry i zabawy dla dzieci na wodzie, biuro zawodów młodych kajakarzy, strefa gastronomiczna, wystawy i stoiska w dniu 29.08.2021
·     Fabryka Lloyda – tymczasowe miasteczko namiotowe, zaplecze socjalne dla startujących, parking dla przyczep kajakowych, koncerty Przeglądu Piosenki Turystycznej.
 
Termin imprezy:
27.08.2021 r. (piątek) od godz. 16.00 do 29.08.2021 r. (niedziela) godz.17.00
 
Organizator i kierownictwo imprezy:
Bydgoskie Stowarzyszenie Kajakowe „BINDUGA”, www.kayakmania.pl
Komandor: Łukasz Gliński tel. 502033421
Sędzia główny: Teresa Kaczmarek
Biuro: Bożena Pęczkowska tel. 509499636
 
Partner Strategiczny:
Miasto Bydgoszcz 
 
Warunki uczestnictwa:
Dla osób biorących udział w pikniku rodzinnym na terenie Fabryki Lloyda i Wyspie Młyńskiej w Bydgoszczy:
– organizator zapewnia bezpłatny wstęp na wszystkie imprezy pikniku,
– na piknik rodzinny składają się: konkursy z nagrodami, gry i zabawy ruchowe, wystawa i giełda sprzętu sportowego.
Dla osób startujących w konkurencjach wodnych:
– uczestnikami tych konkurencji mogą być osoby pełnoletnie i niepełnoletnie pod warunkiem złożenia w biurze zawodów pisemnej zgody opiekunów prawnych oraz pozostawania nieletniego przez cały czas trwania imprezy pod opiekę wskazanej w zgodzie osoby pełnoletniej,
– biorą w nich udział na własną odpowiedzialność,
– muszą posiadać umiejętność pływania oraz odpowiedni stan zdrowia, potwierdzony podpisaniem przed startem stosownego oświadczenia
w biurze zawodów. Za osoby niepełnoletnie oświadczenie składają opiekunowie prawni,
– zapoznali się z regulaminem właściwym dla danej konkurencji
– wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych, w tym zamieszczenie tych danych w przekazach telewizyjnych, radiowych,
internetowych i w formie drukowanej,
– wyrażają zgodę na nieodpłatne wykorzystanie utrwalonego w formie fotografii lub zapisu wideo wizerunku, udzielając tym samym organizatorowi nieodpłatnej licencji na korzystanie
z utrwalonego wizerunku.
Prawo uczestnictwa w konkurencjach następuje po pozytywnym zweryfikowaniu uczestnika w biurze zawodów oraz wpłynięciu wpisowego na rachunek bankowy Organizatora – BSK „Binduga” lub po dokonaniu płatności gotówką w biurze zawodów.
       Konto organizatora: 81 8144 0005 2011 0112 0015 0001 Bank Spółdzielczy w Koronowie
 
Każdy zawodnik zarejestrowany w biurze zawodów otrzyma identyfikator (opaskę) i numer startowy stosowny do konkurencji,
w której bierze udział.
 
 Zgłoszenia:

 • Zgłoszenia uczestników indywidualnych oraz drużyn do wyścigów, Rodzinnego Spływu Kajakowego przyjmowane są od 26.07.2021 r.
  do 28.08.2021 r., z tym, że:
  – do 26.08.2021 r. można się zgłaszać drogą elektroniczną, poprzez formularz na stronie www.kayakmania.pl.,
  – 27.08.2021 r. i 28.08.2021 r. można się zgłaszać tylko osobiście w biurze zawodów.
 • Zgłoszenia drużyn klubowych do udziału w Rodzinnym Spływie Kajakowym przyjmowane są do 27.08.2021 oraz w wyścigach dzieci
  i młodzieży przyjmowane są do 31.08.2021 r. Zgłoszenia dokonuje kierownik drużyny.

Uwaga: Każdy uczestnik, który dokonał elektronicznej rejestracji musi także zostać zweryfikowany w biurze zawodów.
         
Wpisowe i opłaty dodatkowe:
Ø  Ultramaraton, maraton – wysokość wpisowego od osoby wynosi:
         – do 22.08.2021 r. – 90 zł,
         – od 23.08.2021 r. do 27.08.2021 r. – 110 zł,
         – od 27.08.2021 r. do 28.08.2021 r. (w biurze zawodów) – 140 zł.
        W ramach wpisowego uczestnik otrzymuje: ubezpieczenie NNW na czas płynięcia, posiłek regeneracyjny na mecie, 
drobny upominek lub medal, uczestnictwo w wieczorze komandorskim.
Ø  Rodzinny Spływ Kajakowy – parada kajakowa – wysokość wpisowego od osoby wynosi 40 zł.
Organizator zapewnia kajaki dwuosobowe z wyposażeniem do wyczerpania posiadanej puli miejsc (zapotrzebowanie na kajak
Organizatora należy zgłosić przy rejestracji). Zaleca się start w kajakach jedno i dwuosobowych na sprzęcie własnym lub klubowym.
Wpisowe obejmuje: ubezpieczenie NNW na czas płynięcia, miejsce w kajaku Organizatora, pamiątka.
Ø  Wyścigi dzieci i młodzieży – Zawody Młodych Kajakarzy – udział jest bezpłatny.


Uwaga: rezygnacja uczestnika z udziału w imprezie powoduje utratę wpisowego.


Opłaty dodatkowe: nocleg na tymczasowym polu namiotowym w Fabryka Lloyda – 20 zł za namiot/doba.
Nocleg W Centrum Edukacji Ekologicznej 70 zł/osoba/doba (wyłącznie po wcześniejszej potwierdzonej rezerwacji).
Rezerwacji i opłat za nocleg w innych niż w/w obiektach uczestnicy dokonują samodzielnie.

Nagrody:
Nagrody indywidualne dla konkurencji wyścigowych obejmują ultramaraton, maraton:

 • I miejsce – sprzęt sportowy/bon zakupowy o orientacyjnej wartości 500 zł, osady dwuosobowe 800 zł,
 • II miejsce – sprzęt sportowy/bon zakupowy o orientacyjnej wartości 300 zł, osady dwuosobowe 600 zł,
 • III miejsce – sprzęt sportowy/bon zakupowy o orientacyjnej wartości 200 zł, osady dwuosobowe 400 zł.

Nagrody drużynowe konkurencji wyścigowych i Rodzinnego Spływu Kajakowego:

 • Wszystkie zgłoszone drużyny w ilości minimum 10 kajaków otrzymują 6 wioseł turystycznych.Wśród wszystkich uczestników wyścigów, którzy zajęli od IV miejsca oraz wszystkich uczestników Rodzinnego Spływu Kajakowego zostaną rozlosowane nagrody o wartości do 200 zł lub inne nagrody ufundowane przez Sponsorów.

Bezpieczeństwo i obowiązki uczestników:
1. Uczestnicy biorą udział w imprezie na własną odpowiedzialność.
2. Za osoby niepełnoletnie odpowiedzialność ponoszą ich prawni opiekunowie.
3. Uczestnicy na czas płynięcia zostaną ubezpieczeni przez Organizatora od NNW.
4. Podczas trwania wyścigów uczestnicy mają obowiązek posiadania założonej kamizelki asekuracyjnej.
5. Uczestnicy wyścigów mają obowiązek posiadania włączonego telefonu komórkowego z awaryjnymi numerami telefonów podanymi
przez Organizatora przed startem.
6. Uczestnik w razie przerwania wyścigu i potrzeby pomocy dzwoni na telefoniczny numer awaryjny.
7. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania regulaminu, zasad fair play oraz udzielenia pomocy innym uczestnikom w sytuacji
wystąpienia zagrożenia zdrowia i życia.
8. W czasie rozgrywania wszystkich konkurencji „Kayakmanii – Bydgoszcz 2021” obowiązuje całkowity zakaz spożywania napojów
alkoholowych i substancji psychoaktywnych, za nieprzestrzeganie zakazu grozi dyskwalifikacja.
9. Sędzia Główny lub Organizator ma prawo wykluczenia z imprezy osób, które nie podporządkują się regulaminowi bez obowiązku
zwrotu wpisowego.
10. Uczestnicy biorą pełną odpowiedzialność za powierzony im sprzęt Organizatora i zobowiązani są do pokrycia kosztów szkód, które wyrządzili.
11. Organizator nie bierze odpowiedzialności za ewentualne straty materialne poniesione przez uczestników w czasie trwania imprezy.
12, Dane osobowe uczestników nie będą wykorzystywane do żadnych innych celów niż cele związane z organizacją imprezy.
13. Uczestnicy, a także publiczność i kibice oraz osoby trzecie znajdujące się na terenie, na którym odbywają się wyścigi zobowiązani
są do przestrzegania zasad porządku i bezpieczeństwa ustalonych przez organizatora, w tym:
 – nieprzekraczania zabezpieczeń ustawionych na trasie wyścigu,
 – niewchodzenia do miejsc zarezerwowanych dla osób obsługujących imprezę.
14. Organizator ma prawo:
 – usunąć z terenu imprezy osoby, które w jakikolwiek sposób zakłócają porządek publiczny, przebieg imprezy lub zachowują się niezgodnie
z regulaminem,
– nie dopuścić do wyścigu osób, wobec których występuje podejrzenie znajdowania się pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających.
 
Informacje dodatkowe:
1. Organizator Międzynarodowego Dnia Kajakarza „Kayakmania – Bydgoszcz 2021” zastrzega sobie prawo do odwołania wyścigów,
Rodzinnego Spływu Kajakowego, Bydgoskiej Parady Kajakowej czy dwuboju rowerowo-kajakowego i konkurencji dodatkowych w przypadku zaistnienia przyczyn niezależnych od Organizatora, mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo uczestników. W takim przypadku wpisowe konkurencji płatnych nie podlega zwrotowi.
2. W sytuacji nieprzewidzianego opóźnienia startu odpowiednio wydłuża się limity czasu na punktach kontrolnych i na mecie o czym
poinformuje uczestników Sędzia Główny przed startem.
3. Prawo interpretacji regulaminu należy wyłącznie do Organizatora i Sędziego Głównego.
4. W przypadkach nieopisanych w regulaminie ostateczną decyzję podejmują Sędzia Główny i Organizator.
5. Wszelkie spory rozstrzyga Komisja Sędziowska powołana przed zawodami.
6. Każdy uczestnik Międzynarodowego Dnia Kajakarza „Kayakmania – Bydgoszcz 2021” po dopełnieniu wszelkich formalności związanych
z rejestracją i opłatą wpisowego otrzyma drogą elektroniczną wszystkie niezbędne dodatkowe dokumenty, tj. regulamin wraz z załącznikami. Dokumenty będą również dostępne na stronie www.kayakmania.pl w mediach społecznościowych oraz w biurze zawodów.
7. W sprawach nieujętych w niniejszym regulaminie stosuje się przepisy odpowiednich regulaminów PZKaj, w tym aktualnego „Regulaminu Wyścigów Kajakarstwa Klasycznego”.

 

REGULAMINY SZCZEGÓŁOWE

Ultramaraton, maraton
 
1.   Termin konkurencji: 28.08.2021 r. (sobota), godz. startu wg harmonogramu
2.   Miejsce: Bydgoszcz – Fabryka Lloyda
3.   Zasady wyścigów:
Ultramaraton i maraton w różnych kategoriach zostaną rozegrane pod warunkiem, że zgłosi się i zweryfikuje się przynajmniej 6 osad. Jeśli kategorie w maratonie nie będą pełne, Sędzia Główny może dołączyć je do kategorii wyższych: T-2 K i T-2 Mix do T-2M, T-1K do T-1M.

 • Zawodnik zostanie dopuszczony do udziału w konkurencji po dokonaniu rejestracji, opłaty i weryfikacji w biurze zawodów.
 • Na trasach wyścigów zostaną umieszczone oznaczone boje nawrotowe. Uczestnik wyścigu jest zobowiązany do opłynięcia boi, zostawiając ją po swojej lewej stronie. Sędzia przy boi nawrotowej będzie weryfikował prawidłowość opłynięcia.
 • Metę wyścigów ( zatoka przy Fabryce Lloyda) stanowi linia wyznaczona przez dwie oznaczone zakotwiczone boje.
 • Zamknięcie wszystkich tras kajakowych nastąpi o godzinie 17.00.
 • Z ultramaratonu i maratonów wyłączone są kajaki wyczynowe. 
 • Trasa wyścigów:

Ultramaraton T-1 open – 48 km, (3 x pętla: Fabryka Lloyda – Słoneczny Młyn – Brdyujście – Fabryka Lloyda), limit 7 h
Maraton T-1 K, T-1M, T-2M – 24 km (1,5 x pętla: Fabryka Lloyda – Słoneczny Młyn – Brdyujście – Fabryka Lloyda – Słoneczny Młyn – Fabryka Lloyda), limit 4 h
 
Mapa z trasami wyścigów zostanie opublikowana na stronie: www.kayakmania.pl oraz będzie dostępna w biurze zawodów.
 
 
Rodzinny Spływ Kajakowy – klubowa parada kajakowa

1.   Termin spływu: 28.08.2021 r. (sobota), godz. startu wg harmonogramu
2.   Miejsce: Bydgoszcz – Fabryka Lloyda
3.   Zasady udziału w spływie:
– Udział w spływie na charakter rekreacyjny i polega na pokonaniu trasy w czasie nie dłuższym niż 3h.
– Zawodnik zostanie dopuszczony do udziału w konkurencji po dokonaniu rejestracji, opłaty i weryfikacji
w biurze zawodów.
– Do udziału w spływie dopuszczone będą kajaki dowolnego typu (z wyłączeniem kajaków wyczynowych).
4. Trasa i limit czasowy:
Długość - 16 km (1 x pętla: Fabryka Lloyda – Brdyujście Mistrzostwa Polski Seniorów w kajakarstwie klasycznym – Słoneczny Młyn – Fabryka Lloyda), limit 3 h
 
Organizator w miarę posiadanej puli udostępni kajaki dla zainteresowanych, którzy zgłoszą zapotrzebowanie podczas rejestracji lub w biurze zawodów podczas weryfikacji – odbiór kajaków Organizatora na terenie przy Fabryce Lloyda w okolicach startu Parady najpóźniej godzinę przed jej rozpoczęciem, tj. do godz. 12.30, zdanie kajaków Organizatora po zakończeniu Parady w okolicach mety – Fabryka Lloyda.
 
Mapa trasy zostanie opublikowana na stronie www.kayakmania.pl. oraz będzie dostępna w biurze zawodów.
 
 
Wyścigi dzieci i młodzików – Zawody Młodych Kajakarzy

1. Termin konkurencji: 29.08.2021 r. (niedziela), godz. startu wg harmonogramu
2. Miejsce: Bydgoszcz – Wyspa Młyńska
3. Zasady udziału w wyścigach:
– W jednym wyścigu rywalizują bezpośrednio ze sobą minimum cztery osady.
– Nad prawidłowym przebiegiem rywalizacji czuwa Komisja Sędziowska, która w zależności od ilości zgłoszonych osad ustali zasady wyścigów eliminacyjnych, półfinałów i finału zawodów.
– Organizator przyjmie zgłoszenia maksymalnie 6 osad w kategoriach wiekowych z jednego klubu.
– Wyścigi odbędą się w ośmiu kategoriach:
młodziczki                      – rocznik 2008
młodzicy                        – rocznik 2008
dzieci dziewczynki           – rocznik 2009
dzieci dziewczynki           – rocznik 2010
dzieci dziewczynki           – rocznik 2011
dzieci chłopcy                 – rocznik 2009
dzieci chłopcy                 – rocznik 2010
dzieci chłopcy                 – rocznik 2011
– Każda z kategorii będzie utworzona pod warunkiem, że zgłosi i zweryfikuje się co najmniej 6 osad.
– Warunkiem uczestnictwa w wyścigach jest zgłoszenie listy uczestników przez klub (podanie nazwiska, imienia i daty  urodzenia każdego uczestnika).
– W konkurencjach wyścigów dzieci i młodzików dopuszczalny jest start na kajakach jednoosobowych udostępnionych przez organizatora.
4. Trasa klubowych wyścigów dzieci i młodzików:
– Tor wyścigów dzieci i młodzików – Zawodów Młodych Kajakarzy – zostanie wyznaczony na zakolu rzeki Brdy między Śluzą Miejską przy ul. Marcinkowskiego a mostem na ulicy Mostowej. Orientacyjny dystans toru to ok. 200 m.
                                                       
 
Konkursy z nagrodami i pokazy (patronat: Polski System Kwalifikacji Kajakowych)
 
Na akwenie wodnym przy Wyspie Młyńskiej w niedzielę 29.08.2021 odbędzie się pokaz różnych dyscyplin kajakowych,
– rzut rzutką do celu, manewrowanie kajakiem dla różnych grup wiekowych,
– podstawy ratownictwa kajakowego i samoasekuracji,
– spotkanie ze sportowcami wyczynowymi różnych dyscyplin,
– animacje ruchowe dla młodzieży i dorosłych,
– edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży,
– szkolenie na stopień zerowy PSKK,
– konkursy dla dzieci z nagrodami,
– animacje gier i zabaw w miasteczku dla dzieci,
– wystawa nowego sprzętu sportowego,
– animacje ruchowe dla młodzieży i dorosłych.
Konkurencje poprowadzi grupa instruktorów PSKK z zachowaniem zasad bezpieczeństwa.  Udział w konkursach
z nagrodami oraz pokazach jest dobrowolny i bezpłatny.

SKONTAKTUJ SIĘ ORGANIZATORAMI

Kontakt

 
This is a captcha-picture. It is used to prevent mass-access by robots. (see: www.captcha.net)
Wpisz tekst z obrazka w to pole (wielkość liter ma znaczenie)
Bydgoskie Stowarzyszenie Kajakowe BINDUGA
 • ul. Fordońska 156 85-752 Bydgoszcz
 • bozenap@leshigiena.pl
 • Bożena Pęczkowska - tel. 509 499 636
NIP: 554-293-58-99
REGON: 363737660
Numer KRS: 0000601489
Nr konta: 81 8144 0005 2011 0112 0015 0001
Bank Spółdzielczy w Koronowie