Regulamin Bydgoska Parada Kajakowa

1. Termin spływu: 28.08.2021 r. (sobota), godz. startu wg harmonogramu
2. Miejsce: Bydgoszcz – Fabryka Lloyda
3. Zasady udziału w spływie:
– Udział w spływie na charakter rekreacyjny i polega na pokonaniu trasy w czasie nie dłuższym niż 3h.
– Zawodnik zostanie dopuszczony do udziału w konkurencji po dokonaniu rejestracji, opłaty
i weryfikacji w biurze zawodów.
– Do udziału w spływie dopuszczone będą kajaki dowolnego typu (z wyłączeniem kajaków wyczynowych).
4. Trasa i limit czasowy:
Długość - 16 km (1 x pętla: Fabryka Lloyda – Brdyujście Mistrzostwa Polski Seniorów
w kajakarstwie klasycznym – Słoneczny Młyn – Fabryka Lloyda), limit 3 h
 
Organizator w miarę posiadanej puli udostępni kajaki dla zainteresowanych, którzy zgłoszą zapotrzebowanie podczas rejestracji lub w biurze zawodów podczas weryfikacji – odbiór kajaków Organizatora na terenie przy Fabryce Lloyda w okolicach startu Parady najpóźniej godzinę przed jej rozpoczęciem, tj. do godz. 12.30, zdanie kajaków Organizatora po zakończeniu Parady w okolicach mety – Fabryka Lloyda.
 
Mapa trasy zostanie opublikowana na stronie www.kayakmania.pl. oraz będzie dostępna w biurze zawodów.
 

5. Warunki uczestnictwa w Bydgoskiej Paradzie Kajakowej (w skrócie Parada)

W Paradzie mogą uczestniczyć osoby pełnoletnie, a także niepełnoletnie (przed ukończeniem 18 roku życia) pod warunkiem złożenia w biurze zawodów pisemnej zgody opiekunów prawnych oraz pozostawania nieletniego przez cały czas trwania Parady pod opieką wskazanej w zgodzie osoby pełnoletniej. Uczestnicy Parady biorą w niej udział na własna odpowiedzialność. Muszą posiadać umiejętność pływania oraz odpowiedni stan zdrowia, potwierdzony podpisanym przed startem stosownym oświadczeniem w Biurze Zawodów. Za osoby niepełnoletnie oświadczenie składają opiekunowie prawni. Przyjęcie zgłoszenia uczestnika próby bicia rekordu Guinnesa pod nazwą Bydgoska Parada Kajakowa następuje po zweryfikowaniu w Biurze Zawodów. Uczestnik otrzyma identyfikator w postaci opaski i numer startowy. Pamiątkowe gadżety dla uczestników Parady będą wręczane na mecie Parady.

6. Trasa Bydgoskiej Parady Kajakowej

Trasa próby bicia rekordu Guinnesa – Bydgoskiej Parady Kajakowej zostanie wytyczona na rzece Brda, odcinek między Wyspą Młyńską a Halą Łuczniczka.
Start: linia wyznaczona za pomocą dwóch boi na wysokości Wyspy Młyńskiej. Meta: linia wyznaczona za pomocą dwóch boi na wysokości Hali Łuczniczka. Dystans parady 1600 m. Mapa trasy zostanie opublikowana na stronie www.kayakmania.pl.
Aby ustanowić rekord Guinnessa wszystkie kajaki muszą się poruszać. Rekord, w którym kajaki pozostaną w formie linii bez przepłynięcia wymaganej odległości nie zostanie uznany. Jeżeli kajak, który wystartował w paradzie, nie będzie w stanie jej ukończyć, będzie odjęty od końcowego wyniku. W paradzie nie powinno być luk. Odstępy pomiędzy kolejnymi kajakami nie mogą wynosić więcej niż dwie długości kajaka.

7. Zasady startu w Bydgoskiej Paradzie Kajakowej

W konkurencji dopuszczalny jest start na kajaku dowolnego rodzaju i dowolnej konstrukcji. Organizator w miarę posiadanej puli udostępni kajaki dla zainteresowanych, którzy zgłoszą zapotrzebowanie podczas rejestracji lub w biurze zawodów podczas weryfikacji – odbiór kajaków Organizatora na terenie przy Fabryce Lloyda w okolicach startu Parady najpóźniej godzinę przed jej rozpoczęciem, tj. do godz. 12.30, zdanie kajaków Organizatora po zakończeniu Parady w okolicach mety – Fabryka Lloyda.

8. Zgłoszenia:

Zgłoszenia uczestników przyjmowane są od dnia 26.07.2021 r. do 28.08.2021 r. Drogą elektroniczną, poprzez formularz na stronie www.kayakmania.pl. można się zgłaszać do 26.08.2021, natomiast w dniach 27.08.2021 i 28.08.2021 możliwe jest zgłoszenie tylko osobiście w biurze zawodów.
Każda zweryfikowana osada otrzyma numer startowy, który należy zgłosić sędziemu na starcie i mecie.
Osada zgłoszona do konkurencji wyścigowych, Biegu Głównego, Rodzinnych Zawodów Kajakowych jest automatycznie weryfikowana do próby bicia rekordu Guinnesa. Otrzymany wcześniej numer startowy pozostaje bez zmian.

 

9. Bezpieczeństwo i obowiązki uczestników:

Uczestnicy biorą udział w imprezie na własną odpowiedzialność. Za osoby niepełnoletnie odpowiedzialność ponoszą ich prawni opiekunowie. Uczestnicy na czas płynięcia zostaną ubezpieczeni przez Organizatora od NNW. Podczas trwania Parady uczestnicy mają obowiązek posiadania założonej kamizelki asekuracyjnej. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania Regulaminu Ogólnego i Regulaminu Szczegółowego, zasad fair play, oraz bezwzględnego udzielenia pomocy innym uczestnikom w sytuacji wystąpienia zagrożenia zdrowia i życia. W czasie rozgrywania wszystkich aktywności Kayakmanii 2021 obowiązuje całkowity zakaz spożywania napojów alkoholowych i substancji psychoaktywnych, za nieprzestrzeganie grozi dyskwalifikacja. Sędzia Główny lub Organizator ma prawo wykluczenia z imprezy osób, które nie podporządkują się Regulaminowi Ogólnemu i Regulaminowi Szczegółowemu. Uczestnicy biorą pełną odpowiedzialność za powierzony im sprzęt Organizatora i zobowiązani są do pokrycia kosztów ewentualnych szkód, które wyrządzili. Organizator nie bierze odpowiedzialności za ewentualne straty materialne poniesione przez uczestników w czasie trwania imprezy.
Dane osobowe uczestników nie będą wykorzystywane do żadnych innych celów niż cele związane z organizacją imprezy.

10. Informacje dodatkowe:

Organizator Międzynarodowy Dzień Kajakarza „Kajakmania – Bydgoszcz 2021” zastrzega sobie prawo do odwołania konkurencji w przypadku zaistnienia przyczyn niezależnych od Organizatora, mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo uczestników. Prawo interpretacji Regulaminu należy wyłącznie do Organizatora i Sędziego Głównego. W przypadkach nie opisanych w Regulaminie ostateczną decyzję podejmuje Sędzia Główny i Organizator. Wszelkie spory rozstrzyga Komisja Sędziowska powołana przed zawodami.
Każdy uczestnik Parady podczas Międzynarodowego Dnia Kajakarza „Kayakmania Bydgoszcz 2021” po dopełnieniu wszelkich formalności związanych z rejestracją otrzyma wszystkie niezbędne regulaminy, szczegółowy informator, drogą elektroniczną lub przesyłką pocztową. Dokumenty będą również dostępne na wcześniej wymienionych stronach internetowych, w mediach społecznościowych, a dla wszystkich uczestników w Biurze Zawodów.

SKONTAKTUJ SIĘ ORGANIZATORAMI

Kontakt

 
This is a captcha-picture. It is used to prevent mass-access by robots. (see: www.captcha.net)
Wpisz tekst z obrazka w to pole (wielkość liter ma znaczenie)
Bydgoskie Stowarzyszenie Kajakowe BINDUGA
  • ul. Fordońska 156 85-752 Bydgoszcz
  • bozenap@leshigiena.pl
  • Bożena Pęczkowska - tel. 509 499 636
NIP: 554-293-58-99
REGON: 363737660
Numer KRS: 0000601489
Nr konta: 81 8144 0005 2011 0112 0015 0001
Bank Spółdzielczy w Koronowie