Regulamin Dwubój rowerowo-kajakowy

Regulamin szczegółowy – Dwubój rowerowo kajakowy
Międzynarodowego Dnia Kajakarza „Kayakmania Bydgoszcz 2018”

1. Informacje podstawowe:


Regulamin Szczegółowy stanowi załącznik do regulaminu ogólnego i dokładnie opisuje poszczególne aktywności.

Na Międzynarodowy Dzień Kajakarza Kayakmania 2018 składa się szereg punktowanych konkurencji wyścigowych, pokazowych, imprez towarzyszących oraz piknik w centrum miasta z wieloma atrakcjami dla uczestników oraz mieszkańców.
Odbędzie się próba ustanowienia rekordu GUINNESSA, jednocześnie rekordu Polski przez uczestników Kayakmanii pod nazwą Bydgoskiej Parady Kajakowej w konkurencji „Parada kajakowa”.


2. Miejsce rozgrywania dwuboju kajakowego:

Elektrownia Wodna Smukała (ul. Rajska 1 Bydgoszczy) – biuro, start, strefa zmian
Wyspa Młyńska – meta, zakończenie zawodów.

3. Termin imprezy:

Międzynarodowy Dzień Kajakarza „Kayakmania Bydgoszcz 2018” trwać będzie od 31 sierpnia do 02 września 2018r. z rywalizacją i cyklem imprez pokazowych w dniach 01 – 02 września 2018.
Dwubój wystartuje w niedzielę 2 września 2018 r. o godzinie 10:00


4. Organizator i kierownictwo imprezy:

Bydgoskie Stowarzyszenie Kajakowe „BINDUGA” www.kayakmania.pl
tel. 609336442 - Marek Galla 509 49 96 36 – Bożena Pęczkowska, 502 03 34 21 – Łukasz Gliński, 507 01 51 00 - Grzegorz Urbaniak.
Partner Strategiczny: Miasto Bydgoszcz


5. Warunki uczestnictwa dla osób startujących w konkurencjach wodnych:

W Międzynarodowym Dniu Kajakarza mogą uczestniczyć osoby pełnoletnie, a także niepełnoletnie (przed ukończeniem 18 roku życia), pod warunkiem złożenia w Biurze Zawodów pisemnej zgody opiekunów prawnych oraz pozostawania nieletniego przez cały czas trwania imprezy pod opieką wskazanej w zgodzie osoby pełnoletniej. Uczestnicy wyścigów:
a) biorą w nich udział na własną odpowiedzialność,
b) muszą posiadać umiejętność pływania oraz odpowiedni stan zdrowia, potwierdzony podpisaniem przed startem stosownego oświadczenia w biurze zawodów. Za osoby niepełnoletnie oświadczenie składają opiekunowie prawni.
Udział w Dwuboju kajakowo-rowerowym polega na jak najszybszym pokonaniu trasy danego wyścigu w czasie nie dłuższym niż wyznaczony limit. Nad prawidłowym przebiegiem rywalizacji czuwa komisja sędziowska, (która również prowadzi pomiar czasu).
Prawo uczestnictwa w konkurencjach wyścigowych, Biegu Głównym następuje po pozytywnym zweryfikowaniu uczestnika w Biurze Zawodów oraz wpłynięciu wpisowego na rachunek bankowy Organizatora – BSK Binduga. Zawodnik zarejestrowany w Biurze Zawodów otrzyma identyfikator (opaska) i numer startowy stosowny do kategorii, w której bierze udział.


6. Trasa:

Etap rowerowy poprowadzony będzie po drogach leśnych (zalecany rower górski) i liczyć będzie około 20 km. Trasa wyznaczona będzie za pomocą taśm, w newralgicznych miejscach na trasie będą rozmieszczeni wolontariusze. Tuż przed strefą zmian uczestnicy będą przekraczać ulicę Smukalską. Nad bezpiecznym przejściem będą czuwać sędziowie, jednak obowiązkowo podczas przekraczania ulicy należy zsiąść z roweru i go przeprowadzić.
Strefa zmian znajdować się będzie na terenie Elektrowni Wodnej Smukała. Po zakończeniu etapu rowerowego uczestnicy zostawiają rowery w wyznaczonej strefie, pobierają kajak, wiosła i kapoki i rozpoczynają etap kajakowy, który będzie liczyć 10 km. Rowery po zakończonych zawodach będzie można odebrać ze strefy na podstawie numeru startowego.
Etap kajakowy to spływ Brdą do wysokości Mostu Władysława Jagiełły (Wyższej Szkoły Gospodarki). W tym miejscu nastąpi pomiar czasu, następnie uczestnicy w grupach będą się śluzować, po czym nastąpi honorowy finisz na Wyspę Młyńską.

7. Zasady startu:

Dwubój rowerowo - kajakowy ma formułę rajdu i startują drużyny dwuosobowe. Ilość uczestników dwuboju jest limitowana ze względu na konieczność zapewnienia kajaków. Zawodnicy startują na własnych rowerach. Kajaki dla uczestników zapewnia organizator. Kajaki w kategorii będą jednego typu, turystyczne, polietylenowe dwuosobowe dla zapewnienia bezpieczeństwa startujących i równego współzawodnictwa. Organizator przyjmuje zgłoszenia w dwóch kategoriach: osoba dorosła plus dziecko w wieku 10 – 16 lat oraz dwie osoby dorosłe. Trasa zostanie odpowiednio oznaczona, strefa zmian zostanie zorganizowana na terenie zamkniętym dozorowanym.
Po ukończeniu dwuboju, podaniu wyników zawodów, dekoracji zwycięzców zainteresowani uczestnicy zostaną przewiezieni do punktu startu środkiem transportu zapewnionym przez organizatora.

8. Zgłoszenia:

Zgłoszenia przyjmowane są od dnia 15.05.2018 roku do 01.09.2018 roku. Z tym, że drogą elektroniczną poprzez formularz na stronie www.kayakmania.pl. można się zgłaszać do 30.08.2018. W dniach 31.08.2018 i 01.09.2018 r. możliwe jest zgłoszenie tylko osobiście w Biurze Zawodów. Każda zweryfikowana osada otrzyma numer startowy. Numer ten należy zgłaszać sędziemu na starcie i mecie oraz na punktach kontrolnych lub bojach nawrotowych.


9. Wpisowe i opłaty dodatkowe:


Wpisowe dla uczestników Dwuboju rowerowo kajakowego do dnia 20.08.2018 wynosi 50 zł od osoby. Wysokość wpisowego od 21.08.2018 do 30.08.2018 wynosi 65 zł od osoby, wysokość wpisowego w biurze zawodów wynosi 75 zł od osoby. Zapisy uczestników będą prowadzone do wyczerpania limitu miejsc. Wpisowe zapewnia: ubezpieczenie NNW na czas płynięcia, miejsce w kajaku organizatora, pamiątkowy medal. Opłaty dodatkowe - nocleg na tymczasowym polu namiotowym - 20 zł za miejsce dla namiotu za dobę. Rezerwacje i opłaty za nocleg w innych obiektach uczestnicy dokonują samodzielnie.

10. Harmonogram imprezy:

31.08.2018
16.00 - otwarcie pola namiotowego przy Hali Artego
18.00 – otwarcie biura zawodów w namiocie socjalnym przy Hali Artego, weryfikacja uczestników
20:00 - koncert piosenki turystycznej, grill
22.00 – zamknięcie Biura Zawodów.

01.09.2018
6.00 do 9.00 - otwarcie biura zawodów w namiocie socjalnym przy Hali Artego (weryfikacja uczestników
9.00 – otwarcie Biura Zawodów na Wyspie Młyńskiej (weryfikacja uczestników Maratonów, Biegu Głównego, Rodzinnych Zawodów Kajakowych oraz próby bicia Rekordu Guinnesa).

02.09.2018
8.00 - otwarcie biura zawodów Dwuboju rowerowo kajakowego na starcie w Smukale
10.00 - start Dwuboju rowerowo kajakowego na trasie Smukała - pętla rowerowa -
Bydgoszcz Wyspa Młyńska
12.30 – limit ukończenia trasy rowerowej
13.30 – pierwsza fala honorowego finiszy na metę
15.00 - zamknięcie trasy Dwuboju rowerowo - kajakowego
15.15 – druga fala honorowego finiszu na metę
16.00 - uroczyste zakończenie Dwuboju rowerowo kajakowego, wręczenie pucharów i nagród rzeczowych.
16.15 – wyjazd autobusu na start celem odebrania rowerów
17.00 – limit czasu na odebranie rowerów z strefy zmian

11. Nagrody:

Nagrody rzeczowe indywidualne dwuboju rowerowo kajakowego:
* za pierwsze miejsce - sprzęt sportowy o wartości około 1000 zł
* za drugie miejsce -sprzęt sportowy o wartości około 500 zł
* za trzecie miejsce sprzęt sportowy o wartości około 300 zł
Wśród wszystkich uczestników konkurencji maratonowych, Biegu Głównego, Rodzinnych Zawodów Kajakowych, Dwuboju Rowerowo Kajakowego, którzy zajęli miejsca od 4 zostaną rozlosowane drobne nagrody o wartości do 200 zł lub inne nagrody ufundowane przez sponsorów.


12. Bezpieczeństwo i obowiązki uczestników:

Uczestnicy biorą udział w imprezie na własną odpowiedzialność. Za osoby niepełnoletnie odpowiedzialność ponoszą ich prawni opiekunowie. Uczestnicy na czas płynięcia zostaną ubezpieczeni przez Organizatora od NNW. Podczas wyścigu uczestnicy mają obowiązek posiadania założonej kamizelki asekuracyjnej – niezastosowanie się grozi dyskwalifikacją. Uczestnicy wyścigów mają obowiązek posiadania włączonego telefonu komórkowego z awaryjnymi numerami telefonów, podanymi przez Organizatora.
Na trasie Dwuboju rowerowo kajakowego zostaną rozmieszczone białe banery z oznaczeniem cyfrowym. Uczestnik w razie przerwania wyścigu i potrzeby pomocy podaje na telefoniczny numer awaryjny, numer najbliżej położonego od siebie baneru. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania Regulaminu Ogólnego i Regulaminu Szczegółowego, zasad fair play, oraz bezwzględnego udzielenia pomocy innym uczestnikom w sytuacji wystąpienia zagrożenia zdrowia i życia. W czasie rozgrywania wszystkich aktywności Kayakmanii 2018 obowiązuje zakaz spożywania napojów alkoholowych i substancji psychoaktywnych, za nieprzestrzeganie grozi dyskwalifikacja. Sędzia Główny lub Organizator ma prawo wykluczenia z imprezy osób, które nie podporządkują się Regulaminom - Ogólnemu i Szczegółowemu, bez zwrotu wpisowego.
Uczestnicy biorą pełną odpowiedzialność za powierzony im sprzęt Organizatora i zobowiązani są do pokrycia kosztów szkód, które wyrządzili. Organizator nie bierze odpowiedzialności za ewentualne straty materialne poniesione przez uczestników w czasie trwania imprezy. Dane osobowe uczestników nie będą wykorzystywane do żadnych innych celów niż cele związane z organizacją imprezy.
W przypadku rezygnacji z udziału w imprezie wpisowe nie będzie zwracane.

13. Informacje dodatkowe:

Organizator Międzynarodowy Dzień Kajakarza „Kajakmania – Bydgoszcz 2018” zastrzega sobie prawo do odwołania wyścigów, Biegu Głównego, konkurencji dodatkowych w przypadku zaistnienia przyczyn niezależnych od Organizatora, mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo uczestników. W takim przypadku wpisowe nie podlega zwrotowi. W sytuacji nieprzewidzianego opóźnienia startu, odpowiednio wydłuża się limity czasu na punktach kontrolnych i na mecie, o czym poinformuje uczestników Sędzia Główny przed startem. Prawo interpretacji Regulaminu należy wyłącznie do Organizatora i Sędziego Głównego.
W przypadkach nie opisanych w Regulaminie ostateczną decyzję podejmuje Sędzia Główny i Organizator.
Wszelkie spory rozstrzyga Komisja Sędziowska powołana przed zawodami.
Każdy uczestnik Międzynarodowego Dnia Kajakarza „Kayakmania 2018” po dopełnieniu wszelkich formalności związanych z rejestracją i opłatą wpisowego otrzyma wszystkie niezbędne dodatkowe dokumenty, załączniki, regulaminy, szczegółowy informator, drogą elektroniczną, przesyłką pocztową lub w biurze zawodów.
Dokumenty będą również dostępne na wcześniej wymienionych stronach internetowych, w mediach społecznościowych, a dla wszystkich uczestników w Biurze Zawodów. 

SKONTAKTUJ SIĘ ORGANIZATORAMI

Kontakt

 
This is a captcha-picture. It is used to prevent mass-access by robots. (see: www.captcha.net)
Wpisz tekst z obrazka w to pole (wielkość liter ma znaczenie)
Bydgoskie Stowarzyszenie Kajakowe BINDUGA
  • ul. Fordońska 156 85-752 Bydgoszcz
  • bozenap@leshigiena.pl
  • Bożena Pęczkowska - tel. 509 499 636
NIP: 554-293-58-99
REGON: 363737660
Numer KRS: 0000601489
Nr konta: 81 8144 0005 2011 0112 0015 0001
Bank Spółdzielczy w Koronowie